• تهران، شهریار

اطلاعات تماس ما

ما از هرگونه هزینه زائد اجتناب میکنیم ، همچنین ما عقیده داریم مشتری نباید بهای ضعفهای مدیریتی و یا اشکالات اجرایی کار ما را بپردازد. پس ما پیش از راه اندازی هر سرویس جدید، به دقت آن را مورد مطالعه قرار داده و قابلیت اجرایی آن را بررسی می کنیم.

توسعه و فناوری ایده گستر زینو
تهران، شهریار
۰۹۱۲۰۱۸۲۵۹۰
info@zinootech.com
www.zinootech.com